Xin Chào: CCBot/2.0

Share Tổng Hợp Grab Tiện ích Cho WapSite

20/10/2015 - 21:25

Các bạn có thể chèn Grab này trực tiếp vào wap, web
Grab tra điểm thi đại học, cao đẳng 2014
Có 2 loại cho bạn lựa chọn:
Box 1:


PHP Code:
<iframe src="http://diemthidh.net/tra-điểm-thi/" frameborder="0" style="width:98%;height:800px;overflow:auto;"></iframe>

Box 2:


PHP Code:
<iframe src="http://diemthidh.net/tra-điểm-thi-s/" frameborder="0" style="width:98%;height:800px;overflow:auto;"></iframe>


Grab Thời tiết


Nó được lấy nguồn từ tuoitre.vn :
Đã test và thành công
Hàng em nó đây: http://nguon24h.wap.sh/files/share-tong-hop-grab-tien-iacute-ch-cho-wapsite/grab-thoi-tiet-by-nhox.zip

Grab Dân Trí
Grab bản mới nhất hiện tại, các bản trước hầu như không còn hoạt động, bản này được mod rewrite url :D
Không có demo online, đã chạy thử trên localhost.
Demo ảnh.
Download dantri.zip (3.7kb)

Grab Thời Tiết + Tỉ Giá
Theo VnExpress.Net
Demo:


Thêm code này vào chỗ muốn hiển thị
<center>
<script type="text/javascript" src="http://st.f2.vnecdn.net/j/v13/detect_mobile.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript">
var interactions_url = 'http://interactions.vnexpress.net';
var domain_image = 'http://st.f2.vnecdn.net/i/v13';
var base_url = 'http://vnexpress.net';
var css_url = 'http://st.f2.vnecdn.net/c/v13';
var img_url = 'http://st.f2.vnecdn.net/i/v13';
var image_cloud = 'http://l.f29.img.vnecdn.net';
var PAGE_FOLDER=1;
var PageHot = 0;
//setTypingMode(1);

document.domain = 'vnexpress.net';
</script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://st.f2.vnecdn.net/j/v13/jquery-1.7.1.min.js"></script>
<link href="http://st.f2.vnecdn.net/c/v13/default.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

<div class="content-left">
<div style="position:relative; z-index:1; overflow:visible;" class="box-item" id="boxweather">
<div class="weather">
<span class="spanNumDo" id="img-Do"> </span>
<span class="txt-Weather" id="txt-Weather"> </span>
<div class="divRightW">
<div id="txt-City" style="cursor: pointer;"> </div>
<div class="H-row"></div>
</div>
</div>
<div class="hideCity" id="hideCity">
<ul class="Hrow" style="" id="ulWeather">

</ul>
</div>
<script type="text/javascript" language="javascript">
$(document).ready(function() {
tygia.getWeatherData();
});
</script>
</div>


<div class="box-item" id="box_gold">
<div class="HGold">
<div class="barGold">
<h2 class="h2Gold">Giá vàng 9999</h2>
</div>
<div class="goldContent">
<div class="gold-price" id="eGold" style="margin-bottom: 0px;">
<div class="unitGold">ĐVT: tr.đ/lượng</div>
<table cellspacing="1px" cellpadding="2px" border="0px" class="tbl-goldprice" id="tbl-goldprice">
<tr>
<td style="font-size:10px;width:50%;" class="td-weather-title">Loại</td>
<td style="text-align:center;font-size:10px;width:25%;" class="td-weather-title">Mua</td>
<td style="text-align:center;font-size:10px;width:25%;" class="td-weather-title">Bán</td>
</tr>
</table>

</div>
<div class="sourceSacom">
<label style="font:italic 10px tahoma; color:#6f6f6f;">
(Nguồn:)
</label>
<p style="margin:0px;">
<a href="#" style="float:left; margin:0px 11px 0px 0px;">
<img alt="" src="http://st.f2.vnecdn.net/i/v13/icons/doji.png" class="png" />
</a>
<a href="#" style="float:left;">
<img alt="" src="http://st.f2.vnecdn.net/i/v13/icons/tpb.png" class="png" />
</a>
</p>

</div>
</div>
</div>
<div class="HRate">
<div class="barGold">
<h2 class="h2Gold">
Tỷ giá
</h2>
</div>
<div class="rateContent">
<div class="forex-rate fl" id="eForex" style="margin-top:14px; margin-bottom:0px;">
<table class="tbl-weather goldtable" cellspacing="1px" cellpadding="2px" border="0px">
</table>
</div>
<div class="fl">
<label style="font:italic 10px tahoma; color:#6f6f6f;">
(Nguồn:)
</label>
<p style="margin:0px;">
<a href="#" style="float:left;">
<img alt="" src="http://st.f2.vnecdn.net/i/v13/icons/eximbank.png" class="png" />
</a>
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!--<link href="< ?php echo $this->config['css']; ?>/tygia/jquery.jscrollpane.css" rel="stylesheet" type="text/css" />-->
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
tygia.showBoxGoldPrice();
tygia.showBoxTyGia();
});
</script>
</div>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://st.f2.vnecdn.net/j/v13/block/tygia.js"></script> <!-- end -->
<!-- dang nhap -->
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://st.f2.vnecdn.net/j/v13/jquery.cookie.js"></script>
<!--Login notify fpt id-->
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
// box ty gia
tygia.run();
// thoi gian breakcumb
clock();
})
</script>
</center>


Copy Code Trên:
Pair of Vintage Old School Fru