Xin Chào: CCBot/2.0

[Xtscrip] Một Số Thứ Cơ Bản Cho Người Mới Bắt đầu Phần 3

20/10/2015 - 06:58

1,get trong xtscript

get biến cũng gần giống như gán biến, như kiểu là khởi tạo 1 biến và có thể gán giá trị mặc định cho biến đó

Cú pháp:
PHP Code:
get tên biến
get_or_default tênbiến;gán giá trị mặc định cho biến


Vidụ:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
# get khởi tại biến hehe #
get hehe
# biến hehe giờ chưa có giá trị nào nên ta gán cho nó giá trị mặc định là '123' giờ ta print nó thì sẽ ra kết quả là '123' #
get_or_default hehe;123
print $hehe
<!--/parser:xtscript-->


2, xử lý form get post

Xử lý dữ liệu trong form ta cũng dùng code get như trên,

Vídụ:
PHP Code:

# tạo form #
<form method="post"><input type="text" name="tet" value=""><input type="submit" value="ok"></form>
# phần này ta dùng xts để xử lý giá trị trong form đó #
<!--parser:xtscript-->
# bạn hãy xem trog form trên có đoạn name="tet" ở chỗ input nhập vào kia, đó là biến mà ta sẽ lấy giá trị của nó, jờ mìh sẽ get lấy giá trị của nó #
# khởi tại biến tet #
get tet
# in ra biến tet #
print $tet
# giá trị của form trên đã đc get xuống dưới, nó chính là biến 'tet' giờ bạn nhập bất kỳ thứ gì vào form trên và bấm oke thì nó sẽ hiển thị ra màn hình nhờ biến 'tet' #
<!--/parser:xtscript-->


ở vidụ trên mình dùng kiểu form là post, kiểu form get cũng giống như vậy

Vidụ:
PHP Code:
# tạo form dạng get #
<form method="get"><input type="text" name="tet" value=""><input type="submit" value="ok"></form>
# get biến trong form và in ra màn hình
<!--parser:xtscript-->
get tet
print $tet
<!--/parser:xtscript-->


2, xt file, file dạng .xt

Nó đơn giản là 1 file văn bản có chứa các lệnh, code Xtscript
Cấu trúc:
PHP Code:
# khai báo file #
#exportable
..code ở đây..


3, include file, gọi file

Giúp ta gọi code trong dạng tênfile.xt từ wapsite của mình hay 1 wap khác mà ta muốn dùng

Cú pháp:
PHP Code:
include /tên file.xt


Vidụ:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
# nếu file .xt đó ở trong wap bạn thì dùng code sau #
include /tet.xt
# nếu file .xt ở 1 wap khác ngoài wap bạn thì dùng code sau #
include 2hi.biz/tet.xt
# Ta có thể gọi nhiều file.xt trên cùng 1 lệnh "include" bằng cách ngăn cách các đường dẫn file.xt bằng dấu phẩy bằng code sau #
include 2hi.biz/tet.xt, 2hi.biz/hehe.xt, 2hi.biz/haha.xt
<!--/parser:xtscript-->


4, hàm, tạo hàm và gọi hàm

Hàm ta thường đặt nó trong file dạng .xt

Cú pháp:
PHP Code:
# tạo hàm #
function tênhàm biến đầu vào1;biến đầu vào 2;
..code..
# kết thúc hàm #
endfunction


Vidụ:
Ta tạo 1file với tên tet.xt và post code sau
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
# khởi tạo hàm mới tên là 'hehe' và 2 biến đầu vào tên là tet1 và tet2 rồi ta in nó ra màn hình, hai biến đầu vào này có tác dụng như 2 sợi dây nói từ bên ngoài để truyền dữ liệu vào bên trong file tet.xt và sử lý trong đó, bây giờ thì 2 biến đầu vào chưa có giá trị nào hết, nên ta print nó sẽ ko có gì #

function hehe $tet1=;$tet2=;
print $tet1
print $tet2
<!--/parser:xtscript-->


Gọi hàm

Như trên mình đã tạo 1func tên là hehe, bây giờ chúng ta sẽ gọi nó ra, và thêm giá trị cho 2 biến đầu vào

Cú pháp gọi hàm:
PHP Code:
include /file chứa hàm.xt
call @tên hàm $biến đầu vào 1;$biến đầu vào 2;


Vídụ:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
# include file chứa hàm 'hehe' mà mình đã tạo ở trên, và file chưa nó là file tet.xt, tiếp theo là call @hehe, 'hehe' là tên hàm, và gán giá trị cho 2 biến đầu vào là tet1 = hehe và tet2 = haha, 2 biến đầu vào đc ngăn cách nhau bởi dấu ; này, thực ra bạn có thể tạo ra nhiều biến đầu vào, bạn có thể dán code dưới vào 1file bất kỳ nó sẽ in ra giá trị của 2 biến đầu vào kia #
include /tet.xt
call @hehe $tet1=hehe;$tet2=haha;
<!--/parser:xtscript-->


Và kết quả của vidu trên sẽ là:
hehehaha

5, source, lấy mã nguồn của 1 trang

Cú pháp:
PHP Code:
call source $file=/tên file muốn lấy nội dung


Chức năng này giúp ta lấy ra tất cả những gì có trong 1 file, nếu là file html thì sẽ lấy ra code từ đầu cho đến cuối file đó
Từ đây <html>
<head>
...
</head>
<body>
...
</body>
</html> đến đây luôn, ta cũng có thể gán giá trị cho source và thêm vào 1số lệnh nữa


Vídụ:
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
call source $file=/tet.xt
<!--/parser:xtscript-->

Hoặc ta có thể gán nó cho 1 biến nào đó rồi in ra
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
var $tet = call source $file=/tet
print $tet
<!--/parser:xtscript-->

Một số lệnh đi kèm
$html_safe=0 (ko vô hiệu hóa html khi source)
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
call source $file=/tet.xt;$html_safe=0
<!--/parser:xtscript-->

$html_safe=1 (vô hiệu hóa html khi source)
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
call source $file=/tet.xt;$html_safe=1
<!--/parser:xtscript-->

$nl2br=1 (thêm ngắt dòng khi source, nếu trong file đó có xuống dòng br)
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
call source $file=/tet.xt;$nl2br=1
<!--/parser:xtscript-->

Lưu ý, nếu file đặt bên trong thư mục mà muốn source nó thì ta thêm /../ vào trước đường dẫn file, ở vidụ dưới file tet.xt nằm trong thư mục code
PHP Code:
<!--parser:xtscript-->
call source $file=/../code/tet.xt
<!--/parser:xtscript-->


Hết phần cơ bản, thank ae đã ghé đọc :kaka:

HOMEWapMasterShare Code Xtgem
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

[Xtscrip] Một Số Thứ Cơ Bản Cho Người Mới Bắt đầu Phần 3 hay nhất

,

[Xtscrip] Một Số Thứ Cơ Bản Cho Người Mới Bắt đầu Phần 3 Độc Quyền

,

Xem Thêm [Xtscrip] Một Số Thứ Cơ Bản Cho Người Mới Bắt đầu Phần 3

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT
XtGem Forum catalog