pacman, rainbows, and roller s
Xin Chào: CCBot/2.0

[Share] Mod Tag Thành Viên Có Thông Báo

20/10/2015 - 23:29

-Yêu cầu:
+phải dùng mod thông báo share tại http://nguon24h.wap.sh/forum/share-mod-thong-bao-cho-johncms.html
+Áp dụng với wap dùng tags(). Đối với wap dùng bbcode::tags() thì cũng làm tương tự chỉ khác bước "tìm" thôi Cười lăn lộn

Bắt đầu thôi cười ngoác miệng
-Mở users/thongbao.php tìm:


$hanhdong=array("trả lời bạn","thích bài viết của bạn");


Copy Code Trên:


Thay lại thành:

$hanhdong=array("trả lời bạn","thích bài viết của bạn","tag tên bạn");


Copy Code Trên:


Lưu file đó lạiSmile

-Mở file incfiles/bbcode.php chèn vào ngay dưới:

defined('_IN_JOHNCMS') or die('Error: restricted access');


Copy Code Trên:


code sau:

function tagtv($var){
$db=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$var}'"));
if(mysql_num_rows(mysql_query("select * from users where name='{$var}'"))==0){
$ra='@'.$var.'';
} else {
$ra='@<a href="../users/profile.php?user='.$db['id'].'">'.$var.'</a>';
}
return $ra;
}


Copy Code Trên:


Sau đó tìm tiếp:

function tags($var) {


Copy Code Trên:


chèn vào ngay phía dưới:

$var = preg_replace(array ('#@([\w\d]{2,})#se'), array ("''.tagtv('$1').''"), str_replace("] ", "]", $var));


Copy Code Trên:ok lưu lại Smile

-cuối cùng mở forum/includes/say.php tìm:


$msg = isset($_POST['msg']) ?


Copy Code Trên:


ra 2 kết quả giống nhauSmile.ta thêm vào ngay bên dưới cả 2 chỗ tìm đc:

$tagtv = isset($_POST['msg']) ? trim($_POST['msg']) : '';


Copy Code Trên:


xong tìm tiếp:


$fadd = mysql_insert_id();


Copy Code Trên:


cũng sẽ ra 2 kết quả Grin ta thêm vào ngay bên trên kết quả tìm đc thứ nhất đoạn code sauSmile

///mod tag thanh vien
if(preg_match('#@([\w\d]{2,})#si',$tagtv)){
preg_match_all('#@([\w\d]{2,})#si',$tagtv,$arr);
foreach($arr[1] as $tag){
$db=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$tag}'"));
if(mysql_num_rows(mysql_query("select * from users where name='{$tag}'"))==0 || $db['id']==$user_id){
} else {
mysql_query("INSERT INTO `thongbao` SET
`id_from`='".$user_id."',
`id_to` = '".$db['id']."',
`hanhdong`='2',
`id_forum`='".$id."',
`text` = '".$_GET['page']."|',
`type`='f',
`time` = '" . time() . "'
");
}
}
}
///ket thuc mod tag thanh vien


Copy Code Trên:


tiếp ta thêm vào ngay bên trên kết quả tìm đc thứ hai đoạn code sau :

///mod tag thanh vien
if(preg_match('#@([\w\d]{2,})#si',$tagtv)){
preg_match_all('#@([\w\d]{2,})#si',$tagtv,$arr);
foreach($arr[1] as $tag){
$db=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$tag}'"));
if(mysql_num_rows(mysql_query("select * from users where name='{$tag}'"))==0 || $db['id']==$user_id){
} else {
$sobai=mysql_result(mysql_query("select count(*) from forum where refid = '{$th}' and type='m' order by time desc"),0);
$sopage=ceil($sobai/$kmess);
mysql_query("INSERT INTO `thongbao` SET
`id_from`='".$user_id."',
`id_to` = '".$db['id']."',
`hanhdong`='2',
`id_forum`='".$th."',
`text` = '".$sopage."|',
`type`='f',
`time` = '" . time() . "'
");
}
}
}
///ket thuc mod tag thanh vien


Copy Code Trên:


Done...lưu lại và ra test thành quả ngay thôi Cười lăn lộn
nguồn: vn4rum.net

HOMEWapMasterJohnCMS
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

[Share] Mod Tag Thành Viên Có Thông Báo hay nhất

,

[Share] Mod Tag Thành Viên Có Thông Báo Độc Quyền

,

Xem Thêm [Share] Mod Tag Thành Viên Có Thông Báo

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT