XtGem Forum catalog
Xin Chào: CCBot/2.0

Modules Setup Category - Quản Lý Chuyên Mục Cho JohnCMS

16/10/2015 - 23:47

Bước 1:
- Tải file đính kèm về
- Upload lên public_html -- > Giải nén ra -- ok
- Tải file dataf-manager.zip về đổi tên thành f-manager.sql nhé, sau đó IMPORT vào phpmyadmin -- > ok
Bước 2:
- Mở forum/index.php ra, tìm:

<?php
case 'f':
/*
-----------------------------------------------------------------
Список разделов форума
-----------------------------------------------------------------
*/
$req = mysql_query("SELECT `id`, `text`, `soft`, `edit` FROM `forum` WHERE `type`='r' AND `refid`='$id' ORDER BY `realid`");
$total = mysql_num_rows($req);
?>

Thêm dưới nó

<?php
$check = mysql_query("select * from `f_manager` where `catid` = '$id'");
$checkc = mysql_fetch_array($check);
$u = mysql_fetch_array(mysql_query("select * from `users` where `id`= '".$checkc['userid']."'"));
$cate = mysql_fetch_array($check);
if(mysql_result($check,0) > 0){
echo '<div class="phdr">Quản lý <b>'.$type1['text'].'</b></div>
<div class="list1"><table width="100%"><tr><td>';

if ($set_user['avatar']) {

if (file_exists(('../files/users/avatar/' . $u['id'] . '.png'))){
echo '<img class="avatar" src="../files/users/avatar/' . $u['id'] . '.png" width="32" height="32" alt="' . $res['from'] . '" /> ';
} else {
echo '<img class="avatar" src="../images/empty.png" width="32" height="32" alt="' . $res['from'] . '" /> ';
}
}

echo (time() > $u['lastdate'] + 300 ? functions::image('offline.png') : functions::image('online.png'));
// Ник юзера и ссылка на его анкету

echo '<a href="../users/' . $u['lat_name'].'"><b>' . nick($u['id']) . '</b></a> ';// Метка должности
$user_rights = array(
3 => '(<span style="color:green;">FMod</span>)',
6 => '(<span style="color:blue;">Smd</span>)',
7 => '(<span style="color:red;">Adm</span>)',
9 => '(<span style="color:red;">SV!</span>)'
);
echo @$user_rights[$u['rights']];

// Время поста
echo '<br />';
// Статус юзера
if (!empty($u['status']))
echo '<div class="status">' . functions::image('label.png', array(
'class' => 'icon-inline'
)) . $u['status'] . '</div>';

echo '</td></tr></table>';

$vote = $cate['vote'];

echo '<img src="http://i.imgur.com/8LbHpUH.png"> Setup lúc: '.functions::display_date($cate['time']).'<br /><img src="http://i.imgur.com/LpbFf4Y.png"> Bình chọn:';
$demlike=mysql_result(mysql_query('SELECT COUNT(*) FROM `forum_f_like` WHERE `refid`="' . $id . '"'), 0);
echo '<b><font color=red> '.$demlike.'</font></b> phiếu
<div style="width:50%;border:1px solid #EC3F01;background:#ffffff;margin-bottom:4px;"><div style="height:4px;width:'.$vote.'%;background:#EC3F01;padding:2px;border-left:1px solid #EC3F01;color:#ffffff;text-align:center;"></div></div>';
if(isset($_POST['buttonlike'])){
$ktlike = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT `user_id` FROM `forum_f_like` WHERE `user_id`='$user_id' AND `refid`='$id'"));
if($ktlike == 0){
mysql_query('INSERT INTO `forum_f_like` SET `refid`="'.$id.'",`user_id`="'.$user_id.'",`time`="'.time().'"');
if($vote < 100){
mysql_query("UPDATE `f_manager` SET `vote` = '".($vote+1)."' where `catid` = '$id'");
}
}
header('location: index.php?id='.$id.'');
}

if(isset($_POST['buttondislike'])){
mysql_query("DELETE FROM `forum_f_like` WHERE `refid`='$id' AND `user_id`='$user_id'");
mysql_query("UPDATE `f_manager` SET `vote` = '".($vote-1)."' where `catid` = '$id'");
header('location: index.php?id='.$id.'');
}
$flike = mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum_f_like` WHERE refid='$id' AND user_id='$user_id'");if($user_id){
echo 'Bạn có thích <b>'.nick($u['id']).'</b> quản lý chuyên mục này không ?<form method="post">';
if(mysql_result($flike, 0) < 1){

echo '<button name="buttonlike" class="liked">Thích</button>';

}else{
echo '<button name="buttondislike" class="unliked">Không thích</button>';
}
echo '</form>';
}
echo '<div class="like">'.$cate['quote'].'</div>';
echo '</div>';//////////////kết thúc


}
?>

Copy Text
Sao chép/Sửa:

Tìm tiếp

<?php
// Метка удаления темы
if ($type1['close']) {
echo '<div class="rmenu">' . $lng_forum['topic_delete_who'] . ': <b>' . $type1['close_who'] . '</b></div>';
} elseif (!empty($type1['close_who']) && $rights >= 7) {
echo '<div class="gmenu"><small>' . $lng_forum['topic_delete_whocancel'] . ': <b>' . $type1['close_who'] . '</b></small></div>';
}
?>

thêm vào bên trên nó đoạn code sau:
<?php
$cbk = mysql_fetch_array(mysql_query("select * from `forum` where `id` = '".$res['id']."'"));
?>

tim'

<?php
// Список кураторов
if ($curators) {
$array = array();
foreach ($curators as $key => $value) {
$array[] = '<a href="../users/profile.php?user=' . $key . '">' . $value . '</a>';
}
echo '<p><div class="func">' . $lng_forum['curators'] . ': ' . implode(', ', $array) . '</div></p>';
}

// Ссылки на модерские функции управления темой
?>

thêm dưới nó

<?php
$rig = mysql_query("select * from `f_manager` where `catid` = '".$cbk['id']."' and `userid` = '$user_id'");
$ref = mysql_result($rig,0);
?>

tim

<?php
if ($rights == 3 || $rights >= 6) {
echo '<p><div class="func">';
?>

Sữa thành:

<?php
if ($rights == 3 || $rights >= 6 || $ref > 0) {
echo '<p><div class="func">';
?>

-> Save lại. Vậy là xong phần forum rùi
Bước 3: Bước này chủ yếu mod chức năng cho các bạn được chọn làm quản lý , ở đây vì không có thời gian nên mình đã làm sẵn file đổi tên chủ đề trong file nén rồi, các bạn chỉ cần tham khảo file ren.php này rồi làm tương tự cho các file như sửa tag, mở, đóng cửa chủ đề
-- Vào file style.css thêm đoạn mã sau nữa nhé:

<?php
.unliked{

border-radius:4px;

background:url(http://i.imgur.com/zivDqGG.png) no-repeat left #9F0711;

border-left:4px solid #9F0711;

border-top: 2px solid #9F0711;

border-right: 2px solid #9F0711;

border-bottom:2px solid #9F0711;

padding:8px 8px 8px 25px;

margin:2px;

color:#ffffff;

}

.liked{

border-radius:4px;

background:url(http://i.imgur.com/diCxDNR.png) no-repeat left #1EAFFE;

border-left:4px solid #1eaffe;

border-top: 2px solid #1eaffe;

border-right: 2px solid #1eaffe;

border-bottom:2px solid #1eaffe;

padding:8px 8px 8px 25px;

margin:2px;

color:#ffffff;

}

button:hover{

background:#1EAFFE;

padding:8px;

margin:2px;

color:#ffffff;

}
?>

-> Save lại. Ok vậy là xong.
-> chạy: domain/forum/setup.php
f-manager.zip (1.47KB)

HOMEWapMasterJohnCMS
Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Xem Thêm
Từ Khoá Bài Viết

Modules Setup Category - Quản Lý Chuyên Mục Cho JohnCMS hay nhất

,

Modules Setup Category - Quản Lý Chuyên Mục Cho JohnCMS Độc Quyền

,

Xem Thêm Modules Setup Category - Quản Lý Chuyên Mục Cho JohnCMS

Liên Hệ - Hỗ Trợ
roisekhocapp@gmail.com
SMS: 0966.715.749
Bản Quyền WapMaster Trên Xtgem
Coder By: Nhoc96
Thank To: Xtgem.com
Chuyển Qua SmartPhone
doc truyen teen
C-STAT